Kanjani8 and Guests Cover Seiko Matsuda on KanJam Kanzennen SHOW for September 8

This week’s guests were Tokita Shintaro, Honma Akimitsu, Matsuo Kiyoshi, Hamaguchi Masaru, and Miyazawa Emma.

Tokita Shintaro x Honma Akimitsu x Kanjani8 – Akai Sweet Pea (Seiko Matsuda cover)

SHARE

Comments