Aragaki Yui and “Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu” co-stars do the “Koi Dance”

Have you seen the first of episode of “Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu”┬ádrama? Watch as lead star Aragaki Yui and the rest of the cast dance to “Koi”, drama theme song sung by male lead Hoshino Gen. Moriyama Mikuri (Aragaki) and salaryman Tsuzaki Hiramasa (Hoshino) enters into a “contract marriage” in this … Continue reading Aragaki Yui and “Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu” co-stars do the “Koi Dance”